נהלים

נהלים לבקשות להיתר

הנחיות מעבר לתהליכי הרישוי עפ"י תיקון 101 לחוק

הליך היתר בניה ברשויות הכבאות

נוהל חישובי שטחים

נוהל הגשת בקשה להיתר לבקשות שלא הופק עבורן תיק מידע מקוון להיתר

מדיניות ועדה לעניין מספר יחידות דיור שניתן להקים במקרקעין

מדיניות ועדה לעניין גודל מגרש מינימאלי

נוהל בדיקת בקשה להיתר+ אישור תחילת עבודה בהתאם לתיקון לחוק 101

רשימת אתרי הטמנה מורשים

נוהל הגשת בקשה לחידוש היתר ברישוי זמין

טבלת מורשה להגשת בקשה להיתר- לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ"ז-1967

נוהל הגשת התרת שינויים

טופס התרת שינויים

נוהל עבודה עם מכוני הבקרה בהליך הרישוי

נוהל טיפול בבקשות לעבודות פטורות מהיתר

נוהל לטיפול בבקשות להיתרים בשלב בקרה מרחבית

פרסום הקלות לפי סעיף 149

נוהל פרסום לפי סעיף 149

תצהיר סעיף 149 מכתבים לגובלים

תצהיר סעיף 149 שלט

מכתב לרשות מקרקעי ישראל

צ'ק ליסט לפרסום על פי סעיף 149


נהלים לתשריט חלוקה או איחוד

נוהל קידום בקשה לאישור תשריט חלוקה או איחוד