טפסים

טופס בקשה לקבלת מידע - לפי חוק חופש המידע


טפסים רישוי

הנחיות מעבר לתהליכי הרישוי עפ"י תיקון 101 לחוק

טפסים למסירת הודעות לפי תקנה 36

טופס בקשה להפחתת ערבות

בקשה להזמנת תיק וצילום מסמכים לפי חוק חופש המידע

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין

בדיקות מעבדה נדרשות

תצהיר למתכנן השלד וטופס הגשת חישובים סטטיים

הפקדת ערבות לקיום תנאי היתר/תעודת גמר

טופס בקשה להקלה/שימוש חורג

בקשה לפטור ממפת מדידה

תצהיר עורך הבקשה (יודפס על גבי דף לוגו של עורך הבקשה)

תצהיר על תכנון בהתאם למידע ולהנחיות חברת החשמל

תצהיר עורך הבקשה לתכנון המבנה בהתאם לכיבוי אש

הנחיות לקבלת פטור מממ"ד + טופס בקשה לקבלת פטור מממ"ד

תצהיר עורך הבקשה על כמות עודפי עפר וחפירה

הצהרת עורך הבקשה להקמת בריכת שחיה פרטית

הצהרת יועץ בטיחות - הקמת בריכת שחיה פרטית


לאחר היתר ובמהלך בניה

טופס 2, תקנה 20(ב) - התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית

בקשה לחידוש היתר

הפקדת ערבות לקיום תנאי היתר/תעודת גמר

בקשה לתעודת גמר

בקשה לשחרור ערבות


תכנון ערים - תב"ע

כתב התחייבות

תצהיר פרסום הפקדה

תצהיר פרסום הפקדה על גבי שלט

תצהיר פרסום מתן תוקף