טפסים

טופס בקשה לקבלת מידע - לפי חוק חופש המידע


טפסים רישוי

טפסים למסירת הודעות לפי תקנה 36

טופס בקשה להפחתת ערבות

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין

בדיקות מעבדה נדרשות

תצהיר למתכנן השלד וטופס הגשת חישובים סטטיים

הפקדת ערבות לקיום תנאי היתר/תעודת גמר

בקשה לפטור ממפת מדידה

תצהיר עורך הבקשה (יודפס על גבי דף לוגו של עורך הבקשה)

תצהיר על תכנון בהתאם למידע ולהנחיות חברת החשמל

תצהיר עורך הבקשה לתכנון המבנה בהתאם לכיבוי אש

הנחיות לקבלת פטור מממ"ד + טופס בקשה לקבלת פטור מממ"ד

תצהיר עורך הבקשה על כמות עודפי עפר וחפירה

הצהרת עורך הבקשה להקמת בריכת שחיה פרטית

הצהרת יועץ בטיחות - הקמת בריכת שחיה פרטית


לאחר היתר ובמהלך בניה

טופס 2, תקנה 20(ב) - התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית

בקשה לחידוש היתר

הפקדת ערבות לקיום תנאי היתר/תעודת גמר

בקשה לתעודת גמר

בקשה לשחרור ערבות


תכנון ערים - תב"ע

כתב התחייבות

תצהיר פרסום הפקדה

תצהיר פרסום הפקדה על גבי שלט

תצהיר פרסום מתן תוקף