חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנח 1998, קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע המצוי ברשות ציבורית (כתוב, מוקלט, מצולם או ממוחשב) בכל הקשור לפעילותה, לנושאים שבאחריותה ובהתאם להוראות ותקנות החוק.

באפשרותך לקבל מידע המצוי בוועדה לתכנון ובניה קריות (כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב) בכל הקשור לפעילותה של הועדה, לנושאים שבאחריותה ובהתאם להוראות ותקנות חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998

לפניה באמצעות טופס מקוון - טופס פניה חוק חופש המידע

לפניה באמצעות טופס רגיל - להורדה 

 

האגרות הכרוכות בקבלת מידע על פי החוק

אגרת בקשה

אגרת בקשה לקבלת המידע תהיה בסכום של 20 שקלים חדשים.

את הבקשה יש למלא בטופס המקוון ולשלם באתר. יש  להעביר את אישור תשלום הבקשה במייל לכתובת:  

hadar@zmora.org.il

 

אגרת טיפול

אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו (להלן - אגרת טיפול), תהיה בסכום של 30 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה הרביעית.

 

 אגרות הפקה

0.20 ₪ לעמוד צילום או פלט מחשב שהופק

2.50 ₪ לתקליטור מחשב שנמסר

מידע מוקלט, מוסרט או מצולם - לפי עלות הפקת החומרים בפועל.

 

התחייבות לשאת בתשלום האגרות

המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 שקלים חדשים.

היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 150 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

הודיע הממונה למבקש כאמור בסעיף 2, לא ימשיך הממונה בטיפול בבקשה עד שיודיע המבקש על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת, והפקיד את הסכומים או המציא את הערובות, לפי הנדרש.

לקובץ תקנות חופש המידע​

 

לתשומת לבכם,

כאשר הבקשה מכילה מספר נושאים, יש למלא טופס נפרד לכל נושא (אגרת בקשה אחת).

אנא שילחו את הבקשה לאחר מילוי הטופס בצרוף התשלום בלבד, בקשה שתשלח ללא צירוף תשלום לא תטופל.