הזמנת אישור לטאבו

בקשה להעברת זכויות

 • הסכם
 • נסח טאבו עדכני
 • ייפוי כח
 • צילום תעודת זהות
 • טופס בקשה
 • דף ראשון מחוזה הרכישה (כאשר המוכרים רכשו את הנכס)
 • תצהיר על היעדר חריגות בנייה

בקשה להעברת זכויות עקב גירושין

 • פסק דין חתום
 • תעודת גירושין
 • צילום תעודת זהות
 • נסח טאבו
 • כתב הצהרה והתחייבות – רק מקבל העברה חותם
 • טופס בקשה
 • תצהיר על היעדר חריגות בנייה

העברה ללא תמורה

 • צילום תעודת זהות נותן /מקבל
 • תצהירים נותן/מקבל
 • נסח טאבו עדכני/חוזה חכירה (אם מדובר באדמת מנהל)
 • כתב הצהרה והתחייבות
 • טופס בקשה
 • יפוי כוח
 • תצהיר על היעדר חריגות בנייה

בקשה למידע בדבר חבות או אי חבות בהיטל השבחה

 • חוזה רכישה
 • נכס טאבו עדכני
 • צילום תעודת זהות
 • יפוי כח
 • טופס בקשה

בקשה לרישום בית משותף

 • הגשת 2 תשריטי רישום
 • נסח טאבו / חוזה חכירה בתוקף
 • חתימות בעלי המקרקעין ע"ג התשריט/ חתימת עו"ד + יפוי כח ע"י כל הבעלים
 • קבלה עבור תשלום אגרה- הזמנה לאישור לטאבו- רישום בית משותף
 • את כל המסמכים יש להגיש לועדה בעת קבלת קהל

ניתן להעביר את המסמכים גם במייל למיטל יצחקי: meital@zmora.org.il

להזמנת אישור לטאבו ללא כרטיס אשראי נא לפנות לוועדה

כתובת הנכס:

כתובת הנכס
* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

מקרקעי הנכס
טבלת גושים חלקות
  גוש חלקה מגרש חלקה צמודה  

סה"כ לתשלום:         

פרטי בעלי עניין:

פרטי המוכר

פרטי המוכר

פרטי מגיש הבקשה/בא כח

פרטי מגיש הבקשה/בא כח

פרטי הקונה

פרטי הקונה
צרוף קבצים לטופס
ניתן לשלוח קבצים בפורמטים הבאים בלבד: png, jpg, gif, doc, docx, pdf, xls, dwf, dwfx, dwg, dwf.signed