דוח שנתי של פעילות הוועדה

דוח פעילות הוועדה לשנת 2016

תכניות
תשריטים
היתרים
רישוי ומידע
ישיבות