טפסים

טופס בקשה לקבלת מידע - לפי חוק חופש המידע


טפסים רישוי

הנחיות מעבר לתהליכי הרישוי עפ"י תיקון 101 לחוק

טופס הנחיות ונהלי פרסום - בכל מקרה אין לפרסם ללא קבלת נוסח הפרסום מועדת זמורה בהתאם לנהלי הועדה

הנחיות ונהלי פרסומי הקלה לבקשה להיתר ותצהיר

טופס בקשה להפחתת ערבות

בקשה להזמנת תיק וצילום מסמכים לפי חוק חופש המידע

טופס בקשה לחידוש החלטה

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין

בדיקות מעבדה נדרשות

תצהיר למתכנן השלד וטופס הגשת חישובים סטטיים

הפקדת ערבות לקיום תנאי היתר

טופס בקשה להקלה/שימוש חורג

בקשה לפטור ממפת מדידה

תצהיר עורך הבקשה (יודפס על גבי דף לוגו של עורך הבקשה)

תצהיר על תכנון בהתאם למידע ולהנחיות חברת החשמל

תצהיר עורך הבקשה לתכנון המבנה בהתאם לכיבוי אש

הנחיות להגשת בקשה לפטור מממ"ד

טופס בקשה לפטור מממ"ד כללי

טופס בקשה לפטור מממ"ד לשימוש חורג לגן ילדים, מעון יום או מוסד לחינוך מיוחד


לאחר היתר ובמהלך בניה

טופס 2, תקנה 20(ב) - התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית

בקשה לחידוש היתר

הפקדת ערבות לקיום תנאי היתר

אישור תחילת עבודה / ליווי בניה / תעודת גמר

בקשה לתעודת גמר

בקשה לטופס 4 - ריכוז אישורים 

בקשה לשחרור ערבות


תכנון ערים - תב"ע

כתב התחייבות

תצהיר פרסום הפקדה

תצהיר פרסום הפקדה על גבי שלט

תצהיר פרסום מתן תוקף