הזמנת מידע

סוג המידע:

*חובה לבחור את סוג המידע

הזמנת מידע תכנוני לכל המעוניין בקרקע ותשלום אגרת מידע

בקשת מידע על פי סעיף 119 א' לחוק

בהתאם לסעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה אבקש להעביר אלי בכתב מידע בדבר תכניות
הנוגעות לקרקע בין שהם תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף
77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור.

ניתן לקבל מידע באמצעות אתר זה בשני אופנים:
- משלוח בדואר רשום
- השארת מספר טלפון אליו יתקשר נציג הועדה להודיע כי החומר מוכן על מנת שתוכל/י לבוא ולאסוף את המידע באופן ידני מהועדה.

תשלום אגרת מידע עבור בקשה למידע להיתר אשר תוגש במערכת רישוי זמין בלבד


בקשה למידע להיתר במערכת רישוי זמין בלבד


התשלום לצורך הגשת בקשה למידע להיתר במערכת רישוי זמין בהתאם לרפורמה תיקון 101 לחוק.
על עורך הבקשה להטמיע את אגרת המידע באתר רישוי זמין.

המידע לצרכי בניה יתקבל אך ורק דרך הרישוי הזמין לאחר איסוף הנתונים, ולא דרך הועדה.

קישור לרישוי זמין

להזמנת דף מידע ללא כרטיס אשראי נא לפנות לוועדה

להזמנת דף מידע ללא כרטיס אשראי נא לפנות לוועדה

כתובת הנכס:


* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

  גוש חלקה מגרש חלקה צמודה  

סה"כ לתשלום:         

פרטי מזמין דף המידע: